دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

ای ز غم فراق تو ای ز غم فراق تو جان مرا شکایتی

بر در تو نشسته ام منتظر عنایتی گر چه بمیرم از غمت

گر چه بمیرم از غمت هم نکنی نظر به من

وز همه خون که میدهم هم نکنم شکایتی

ای ز غم فراق تو جان مرا شکایتی

بر در تو نشسته ام منتظر عنایتی

گر چه نثار تو کنم جان گر چه نثار تو کنم جان نرهم ز دردتو

نیست از ان که تا ابد عشق ترا نهایتی

نیست از ان که تا ابد عشق ترا نهایتی

حسام الدین سراج دل آرا