اشتراک با دوستان

متن ترانه

آبادانه آبادانه
آبادانه آبادانه
مو به قربونش برم شهر دلیرانه
مو به قربونش برم شهر دلیرانه
آبادان ساحل زیباتو برم
آبادان غروب نخلاتو برم
احمد آبادو آورده و بره
دان و دان عروس شهرانو برم
احمد آبادو آورده و بره
دان و دان عروس شهرانو برم
جشن شادی به پا کنین
دخترانم صدا کنین
قهرمانم خبر کنین
توی دریا سفر کنین
آبادانه آبادانه
آبادانه آبادانه
مو به قربونش برم شهر دلیرانه
مو به قربونش برم شهر دلیرانه

احمد آزاد آبادان