اشتراک با دوستان

متن ترانه

گفتم ای دل بی پناهم چون زورقی گم کرده راهم !

بی همزبانم کو آشیانم خسته دلی بی نام و نشانم !

دور از دیاران دیدار یاران از غم نگفتن کی می توانم کی می توانم !

هر دم به یاد عزیزانم ابر گریانم ای دلم ای دل !

چون شعله های پریشانم شمع سوزانم ای دلم ای دل !

گفتی ای دل این قصه ها سر آید فردای خوش درآید … شادی زجان غم کن ناله کم کن ناله کم کن

در بهاران دیدار گل بر آید شادی ز هر در آید … ما را رها ز غم کن ناله کم کن ناله کم کن

زخمی دست رفاقتم نارفیقیها برده طاقتم .. از آشنایان گریزانم بغض بارانم ناله سر کن دل

در حسرت دیدن یارم از جداییها شکوه ها دارم در به در و نابسامانمخسته از جانم ناله سر کن دل

گفتم ای دل بی پناهم چون زورقی گم کرده راهم

بی همزبانم کو آشیانم خسته دلی بی نام و نشانم

دور از دیاران دیدار یاران از غم نگفتن کی می توانم کی می توانم

هر دم به یاد عزیزانم ابر گریانم ای دلم ای دل

چون شعله های پریشانم شمع سوزانم ای دلم ای دل

زخمی دست رفاقتم نارفیقیها برده طاقتم

از آشنایان گریزانم بغض بارانم ناله سر کن دل

در حسرت دیدن یارم از جداییها شکوه ها دارم در به در و نابسامانم خسته از جانم ناله سر کن دل

گفتم ای دل بی پناهم چون زورقی گم کرده راهم !

بی همزبانم کو آشیانم خسته دلی بی نام و نشانم !

دور از دیاران دیدار یاران از غم نگفتن کی می توانم کی می توانم !

هر دم به یاد عزیزانم ابر گریانم ای دلم ای دل !

چون شعله های پریشانم شمع سوزانم ای دلم ای دل !

گفتی ای دل این قصه ها سر آید فردای خوش درآید شادی زجان غم کن ناله کم کن ناله کم کن

در بهاران دیدار گل بر آید شادی ز هر در آید ما را رها ز غم کن ناله کم کن ناله کم کن

زخمی دست رفاقتم نارفیقیها برده طاقتم از آشنایان گریزانم بغض بارانم ناله سر کن دل

در حسرت دیدن یارم از جداییها شکوه ها دارم در به در و نابسامانمخسته از جانم ناله سر کن دل

گفتم ای دل بی پناهم چون زورقی گم کرده راهم ! !

بی همزبانم کو آشیانم خسته دلی بی نام و نشانم ! !

دور از دیاران دیدار یاران از غم نگفتن کی می توانم کی می توانم ! !

هر دم به یاد عزیزانم ابر گریانم ای دلم ای دل ! !

چون شعله های پریشانم شمع سوزانم ای دلم ای دل ! !

زخمی دست رفاقتم نارفیقیها برده طاقتم ! !

از آشنایان گریزانم بغض بارانم ناله سر کن دل ! !

در حسرت دیدن یارم از جداییها شکوه ها دارم در به در و نابسامانم خسته از جانم ناله سر کن دل

احمد آزاد گفتگو با دل