اشتراک با دوستان

متن ترانه

بو مشکه دین اوخ منی مایوس الدی چوخ
بو مشکه دین اوخ منی مایوس الدی چوخ
ای کاش دیئیدی گوزومه مشکه دین اوخ
سو وعده سینی چونکی دئمیشدیم گوزوم اوسده
سو وعده سینی چونکی دئمیشدیم گوزوم اوسده
تا سو واریدی من واریدیم اوز سوزوم اوسده
تا سو واریدی من واریدیم اوز سوزوم اوسده
گوردوم عطشوندن سارالیپ صورت اصغر
پوزدی پوزولان حالتیمی حالت اصغر
آز یاره وورون بسدی منه خجلت اصغر
گوردوم عطشوندن سارالیپ صورت اصغر
پوزدی پوزولان حالتیمی حالت اصغر
آز یاره وورون بسدی منه خجلت اصغر

افشین آذری مشک