متن ترانه

ای فال حافظ شیرازی تو کاشف هر فالی، قسم هر نیازی تو را به شاخه تبات قسم مراد دلم را به من بگو

من وقتی که بی خبر یار دلم رفته سفر نه نامه ای فقط چشمام مونده به دست جونم دیگه به

به لب رسید از حافظ شیرین سخن از اون عزیز دل من به گو به من

یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور

هر شب خوابش رو میبینم هر روز براش گل میچینم من مونده امو غم او

امان الله تاجیک حافظ شیرازی