متن ترانه

خوش اومدی از سفر راستی صفا آوردی یه دنیا شادی واسه ما آوردی گفته بودی

که زود میام از سفر دست مریزاد قولت رو به جا آوردی خوش اومدی از سفر راستی صفا آوردی

برای من سوغاتی مهر و وفا آوردی از راه دور اومدی خرد و خسته گرد سفر بر سر و روت نشسته

بذار لب رو روی لبهات بذارم خستگی رو از تنت در بیارم خوش آمدی که خوش آمد مرا ز آمدنت هزار

امان الله تاجیک خوش اومدی از سفر