متن ترانه

تا کی‌ در تنهایی چون مرغ شیدایی نالم در هجر گل با غمگین آوایی

با درد بی‌ پایان کی‌ می‌گیرد سامان این قلب خونینم در صحرای هجران

داغ عشقت بی‌ درمان شد آه سردم رنج و دردم بی‌ پایان شد

تا کی‌ در تنهایی چون مرغ شیدائی نالم در هجر گل با غمگین آوایی

با درد بی‌ پایان کی‌ می‌گیرد سامان این قلب خونینم در صحرای هجران

داغ عشقت بی‌ درمان شد آه سردم رنج و دردم بی‌ پایان شد

تا شده در میخانه دل دختر غمها ساقی من

بی‌ تو نداره لطف و صفا مثل بیابان باغ و چمن

داغ عشقت بی‌ درمان شد آه سردم رنج و دردم بی‌ پایان شد

تا کی‌ در تنهایی چون مرغ شیدائی نالم در هجر گل با غمگین آوایی

با درد بی‌ پایان کی‌ می‌گیرد سامان این قلب خونینم در صحرای هجران

داغ عشقت بی‌ درمان شد آه سردم رنج و دردم بی‌ پایان شد

امان الله تاجیک مرغ شیدا