متن ترانه

یادت میاد تو میگون با هم نشستیم
لبامونو و تو سبزه با بوسه بستیم
ستاره های میگون گواهمون بود
دامن بزم مهتاب پناهمون بود
عجب شبی بودعجب شبی بود
خیلی دوسم میداشتی
سر بسرم میذاشتی
گل ستاره هاروتو چشمونت میکاشتی
هرگز یادم نمیره صفای اون شب
عجب شبی بود عجب شبی بود
همه جا عشق ما ورد زبون بود
سر زبون هر پیرو جوون بود
یادم میاد میون تخت گلها
دل تو با دل من مهربون بود
عجب شبی بود عجب شبی بود

امان الله تاجیک میگون