متن ترانه

کشته مرده داره چشم و ابروش
هزار تا خاطر خواه داره منم روش
میمیرم اگه بگی که دوستم نداره
قول داده که زنم بشه.محاله
از اداش بگم خب بگو
عشوه هاش و بگم خب بگو
از چشماش بگم خب بگو
اطوارشو بگم خب بگو
بانمکه و خیلی لوسه
تیریپش هم مد روزه
وای که اون قد و بالا
رو دست نداره والا
ای عزیز من ای حبیب من
عشق روی تو شد نصیب من

امید جهان و حسام کارآموز حبیب من