اشتراک با دوستان

متن ترانه

شب جانبازی مجاهدان امشب است
شب وصل امیر انس وجان امشب است
همگی در نماز..گرم راز ونیاز
وای حسینم.. وای حسینم
دست گلهای باب خاتم المرسلین
عصر فردا شود پرپر به روی زمین
غرق خون مویشان.. لاله گون رویشان
وای حسینم.. وای حسینم
شاه عطشان میان خیمه ی زینب است
عصر فردا تنش زیر سم مرکب است
میرود ناگهان.. پشت ابر سنان
وای حسینم.. وای حسینم
دست زرد عطش روی لب کودکان
میرود تا فلک به خیمها الأمان
مانده اب حیات..تشنه لب بر فرات
وای حسینم.. وای حسینم
شب جانبازی مجاهدان امشب است
شب وصل امیر انس وجان امشب است
همگی در نماز..گرم راز ونیاز
وای حسینم.. وای حسینم
دست گلهای باب خاتم المرسلین
عصر فردا شود پرپر به روی زمین
غرق خون مویشان.. لاله گون رویشان
وای حسینم.. وای حسینم
شاه عطشان میان خیمه ی زینب است
عصر فردا تنش زیر سم مرکب است
میرود ناگهان.. پشت ابر سنان
وای حسینم.. وای حسینم
دست زرد عطش روی لب کودکان
میرود تا فلک به خیمها الأمان
مانده اب حیات..تشنه لب بر فرات
وای حسینم.. وای حسینم
وای حسینم.. وای حسینم
وای حسینم.. وای حسینم
وای حسینم.. وای حسینم
وای حسینم.. وای حسینم

امیرحسین مدرس شب وصل