اشتراک با دوستان

متن ترانه

من روحمو از تن جدا کردم
تا روح تو توی تنم جا شه
من غیر ممکن هارو می تونم
وقتی که پای تو وسط باشه
وقتی که دل از اختیارم رفت
هر چی به غیر تو رو دادم رفت
وقتی که کنارت زندگی کردم
من زندگی کردن و یادم رفت
بعد تو با دنیا وداع کردم
بغضی حریف التماسم نیست
خواب و خوراک از روزگارم رفت
بعد تو به چیزی حواسم نیست
دنیای من مغرور و محکم باش
خیلی صبورم که نمیمیرم
چه با شموه از پیش من میری
من غیر زیبایی نمیبینم
بعد تو با دنیا وداع کردم
بغضی حریف التماسم نیست
خواب و خوراک از روزگارم رفت
بعد تو به چیزی حواسم نیست
بعد تو با دنیا وداع کردم
بغضی حریف التماسم نیست
خواب و خوراک از روزگارم رفت
بعد تو به چیزی حواسم نیست

امیرعباس گلاب وداع