انوشیروان روحانی و هما میر افشار مینای دل (بیکلام)