اشتراک با دوستان

متن ترانه

سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست
سلسلــه مــوی دوســت خدا خدا
حلقـه دام بلاست خدای من
هرکه در این حلقه نیست
فارغ از ماجراست ای حبیبم
گـر بـــرود جــان مــا خدا خدا
در طلــب وصــل دوسـت خدای من
حیف نباشد که دوست
دوست تر ازجان ماست ای حبیبم
جانم بی وفا تو که نبودی پر جور و جفا توهم نبودی
من از دست غمت ماه من که مشکل ببرم جان
جانم بی وفا تو که نبودی پر جور و جفا توهم نبودی
من ازدست غمت ماه من دارم گله بسیار
مـــرا صبـــــر و تـــو را حـــوصلــــه بسیار

ایرج بسطامی سلسه ی موی دوست