متن ترانه

بدون که قفل شانس ما رو خدا باید باز کنه
وگرنه بی بال پرنده چگونه پرواز کنه
بدون که زندگی با هر کس یه جوری تا می کنه
تو باش عاشق و ببین خدا چه ها می کنه
عطر بهار می رسه ،مژده ی یار می رسه
مطمئن باش،مطمئن باش حق به حق دار می رسه
حق به حق دار می رسه
عطر بهار می رسه ،مژده ی یار می رسه
مطمئن باش،مطمئن باش حق به حق دار می رسه
حق به حق دار می رسه
ای که به فکر رفتنی، از من می خوای دل بکنی
چطور دلت میاد که با من حرف از جدایی بزنی
زمینه های مثبت عمر من و تو رو ببین
نگاه نکن به نیم خالی،تو نیمه ی پر و ببین
عطر بهار می رسه ،مژده ی یار می رسه
مطمئن باش،مطمئن باش حق به حق دار می رسه
حق به حق دار می رسه
مگه می شه با نگاهی سرنوشتی زیر و رو شه
که فقط واسه دل من دیدن تو آرزو شه
قصه های سرنوشت برای من هر چی که بود
به تو وابسته شدن زیباترین حادثه بود
قصه های سرنوشت برای من هر چی که بود
به تو وابسته شدن زیباترین حادثه بود
عطر بهار می رسه ،مژده ی یار می رسه
مطمئن باش،مطمئن باش حق به حق دار می رسه
حق به حق دار می رسه

ایرج خواجه امیری چمدون