دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
عاشقم چه بیقرار دوسش دارم دیوونه وار
بعد سالها انتظار میخوام ببنم رخ یار
عاشقم چه بیقرار دوسش دارم دیوونه وار
بعد سالها انتظار میخوام ببنم رخ یار
گلم میاد گلم می
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
عاشقم چه بیقرار دوسش دارم دیوونه وار
بعد سالها انتظار میخوام ببنم رخ یار
عاشقم چه بیقرار دوسش دارم دیوونه وار
بعد سالها انتظار میخوام ببنم رخ یار
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
سر راهش میشینم به انتظارش میشینم
ای از همه بهترینم تو ماه روی زمینم
سر راهش میشینم به انتظارش میشینم
ای از همه بهترینم تو ماه روی زمینم
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
شبو بیدار میکنم شهرو خبردار میکنم
به عشق دیدن گلم دوباره آواز میخونم
شبو بیدار میکنم شهرو خبردار میکنم
به عشق دیدن گلم دوباره آواز میخونم
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد
گلم میاد گلم میاد دلبر و دلدارم میاد

ایمان سیاهپوشان گلم میاد