متن ترانه

ای عاشقان ای عاشقان مستانه گلباران کنید
هم کوچه و هم خانه را کاری چنین شایان کنید
هم کوچه و هم خانه را کاری چنین شایان کنید
از عمری بگذرد در وادی بی حاصلی
آمد ندا که این درد را با عاشقی درمان کنید
دارم کلامی مغتنم در باغ غفلت کردگان
گر مست و عاشق نیست جان
فکری به حال جان کنید
ای عاشقان ای عاشقان
مستانه گلباران کنید
هم کوچه و هم خانه را
کاری چنین شایان کنید
مستی ترانه میدهد جان را با هوشیاری رکود
فرق میان این دو را این و آن کنید
میخانه ی جان باید ایجاد سرمستی کنه
ور نه به قصدجان میخانه را ویرانه کنه
ای عاشقان ای عاشقان مستانه گلباران کنید
هم کوچه و هم خانه را کاری چنین شایان کنید
هم کوچه و هم خانه را کاری چنین شایان کنید
جان پر ثمر خواهید اگر دائم به طور مستمر
سیر و سلوک معنوی در وادی عرفان کنید
بشنو ز جانان این ندا سر تا به پای عمر را
با عاشقی آغاز هم با عاشقی پایان کنید
ای عاشقان ای عاشقان مستانه گلباران کنید
هم کوچه و هم خانه را کاری چنین شایان کنید
هم کوچه و هم خانه را کاری چنین شایان کنید

بابک رادمنش ای عاشقان