اشتراک با دوستان

متن ترانه

عشق تو توی وجودم … عشق تو گرمی شب هام
مثل یک راز نگفته … شعله می کشه رو لب هام
عشق تو توی وجودم … عشق تو گرمی شب هام
مثل یک راز نگفته … شعله می کشه رو لب هام
عشق تو خون تو رگ هام … حس این چشم های گریون
تن تو گرمی آفتاب و … توی چله ی تابستون
لمس تو زیباییه … یک شب رویاییه
حس به تو رسیدن … معکوس تنهایی
دل گیرم از نفس هات … بخند و آرومم کن
منو به جرم قلبم … به رویا محکومم کن
عشق تو توی وجودم … عشق تو گرمی شب هام
مثل یک راز نگفته … شعله می کشه رو لب هام
عشق تو خون تو رگ هام … حس این چشم های گریون
تن تو گرمی آفتاب … توی چله ی تابستون
نقش تو زیباییه … یک شب آفتابیه
تو رو نفس کشیدن … انکار بی تابیه
مثل خورشید در برم … تنم رو شعله ور کن
رویای هر شبم رو با … یک بوسه معتبر کن
عشق تو توی وجودم … عشق تو گرمی شب هام
عشق تو خون تو رگ هام … حس این چشم های گریون
تن تو گرمی آفتاب … توی چله ی تابستون
تن تو ادامه ی جاده ی خورشیده
چشم تو نور رو تن لحظه پاشیده
تا تو با منی نگاهم … خیس یک رویاست
با تو موندنی شدن … چه قده زیباست
عشق تو توی وجودم … عشق تو گرمی شب هام
مثل یک راز نگفته … شعله می کشه رو لب هام
عشق تو خون تو رگ هام … حس این چشم های گریون
تن تو گرمی آفتاب … توی چله ی تابستون
عشق تو خون تو رگ هام … حس این چشم های گریون
تن تو گرمی آفتاب … توی چله ی تابستون

بابک رهنما عشق تو (رمیکس)