دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

دختر بسه اینقدر ناز نکن تو دیوونه ام کردی زود باش لباس خوبتو بپوش ما عجله داریم

امشب میخوایم بریم مهمونی، مهمونی پسر اینقدر گیر نده صبر کن تا بیام

تو هم اون پایین بمون تا من حاضر شم لباسامو میپوشم میک آپ میکنم

بعدش میام، میبینی که چقدر ماه شدم پسر اینقدر گیر نده صبر کن تا بیام

تو هم اون پایین بمون تا من حاضر شم لباسامو میپوشم میک آپ میکنم

بعدش میام، میبینی که چقدر ماه شدم دختر، حالا که اینجا هستی تو با من می مونی

باید فقط با من برقصی تو مال من هستی آخه این چیه تو پوشیدی؟ پوشیدی

پسر اینقد گیر نده میخوام برقصم وقتی هی میگی بیا بعدش قر نزن

میخوام بگم بخندم با این آقا تو هم برو بشین اونجا منو نگاه کن

پسر اینقد گیر نده میخوام برقصم وقتی هی میگی بیا بعدش قر نزن

میخوام بگم بخندم با این آقا تو هم برو بشین اونجا منو نگاه کن

تو منو کشتی، تو احمق منو کشتی با خودت خوش باش اون وسط تنها ول باش

من میخوام برم، جدا میخوام برم از تو بیزارم با تو کاری ندارم

بروبکس دختر پسر