اشتراک با دوستان

متن ترانه

من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام شاد باشیم
همیشه دور هم باشیم
هی با هم شوخی کنیم
هی تو سر هم بزنیم
دنیا ارزش نداره
چرا ناراحت باشیم
بیاین بی خیال باشیم
همیشه باحال باشیم
من میخوام شاد باشیم
همیشه دور هم باشیم
هی با هم شوخی کنیم
هی تو سر هم بزنیم
دنیا ارزش نداره
چرا ناراحت باشیم
بیاین بی خیال باشیم
همیشه باحال باشیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم
من میخوام بگیم بخندیم
در روی غمها ببندیم

بروبکس من می خوام