اشتراک با دوستان

متن ترانه

ثانیه ثانیه ؛ عشق روانیه
جنون آنیه ؛ جانی ه جانی ه
ضربانیه ؛ شریانیه
انفجاریه ؛ ناگهانیه
وای چه دورانیه ؛ دورانیه
کورانیه ، هیجانیه
هی عشق من عشق من هی
عاشق من میشی پس کی
نوسانیه ؛ جریانیه
امروزیه ؛ الانیه
کهکشانیه ؛ کیهانیه
طولانیه ؛ داستانیه
اینچنانیه ؛ آن چنانیه
شوکرانیه ؛ حرف پایانیه
پارتیزانیه |؛ عثیانیه
رودخونه ی وحشی طغیانیه
وای چه دورانیه ؛ دورانیه
کورانیه ، هیجانیه
هی عشق من عشق من هی
عاشق من میشی پس کی
آتشفشانیه ؛ فورانیه
طوفانیه ؛ عصبانیه
سرطانیه ، همگانیه
بحرانیه ؛ کی جهانیه
نگرانیه ، ویرانیه
ارتعاشاتش بنیانیه
وای چه دورانیه ؛ دورانیه
کورانیه ، هیجانیه
هی عشق من عشق من هی
عاشق من میشی پس کی

بنیامین بهادری عشق در روز قیامت