اشتراک با دوستان

متن ترانه

هـر کـجـا تـو بـا مـنـی مـن خـوش دلـم
گـر بـود در قـعـر چـاهی مـنـزلـم
چـه بـهـونـه گـیـر شـدی تـازگـیـا
مـگـه عـشـقـت از سرم مـیـره به ایـن سـادگـیـا
مـن کـه از تـو مـیـگـذشـتـم تـو یـه شـب صـدام کـردی
تـو الـفـبـای قـشـنـگ عـاشـقـی رو واسـه مـن کـلام کـردی
ایـن تـو بـودی کـه بـه مـن سـلام کـردی
تـو بـه مـن گـفـتـی نـرو .... تـو بـه مـن گـفـتـی بـیـا
چـه بـهـونـه گـیـر شـدی تـازگـیـا
مـگه عـشـقـت از سـرم مـیـره بـه ایـن سـادگـیـا
تـو خـودت خـواسـتـی عـزیـزم سـر راهـم بـمـونـی
عـشـق و دیـوونـگـیـمـو مـحـرم رازت بـخـونـی
تـو خـودت خـواسـتـی عـزیـز مـن بـاشـی
مـحـرم و خـسـتـه و پـیـر مـن بـاشـی
چـه بـهـونـه گـیـر شـدی تـازگـیـا
مـگه عـشـقـت از سـرم مـیـره بـه ایـن سـادگـیـا

بیژن مرتضوی تو خودت خواستی