دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

بار الها بار الها
از تو میخواهم که بگشایی در لطف و صفا را
از تو میخواهم ببخشایی گناه مردم صاحب خطا را
مگر من چه کردم که دنیای دردم در این واپسین شام هستی
خدایا گواهی نکردم گناهی به جز ذکر یکتا پرستی
ز روی تمنا در بسته بگشا خدایا
اگر دیدی از ما خطایی خدایا ببخشا
در بسته بگشا به رویم خدایا تو که مالک این زمینی
که در خود شکستم دری را که بستم در این چاه قربت نشینی
به قربت غم و درد تنهایی گسسته همه تار و پودم
نمانده اگر صبح فردایی به این تیره شام وجودم
خدایا چرا بازی سرنوشت چنین روزگاری به پایم نوشت
من خاکی از خاک مینو سرشت رسیدم به دزخ به جای بهشت
خدایا از این غم رهایم کن تو صبر خدایی عطایم کن
دعا میکنم با دل خسته
گشایی به رویم در بسته
مگر من چه کردم که دنیای دردم در این واپسین شام هستی
خدایا گواهی نکردم گناهی به جز ذکر یکتا پرستی
بار الها از تو میخواهم که بگشایی در لطف و صفا را
از تو میخواهم ببخشایی گناه مردم صاحب خطا را
الهی الهی

بیژن مرتضوی نیایش