جواد مقدم جز بر آن تیغ دو ابروی تو سر نفروشم (شعر خوانی)