جواد مقدم داره دلم میلرزه با صدای زنگ قافله (زمینه)