جواد مقدم دیشب به یاد روی تو پیمانه می زدم (شعر خوانی)