اشتراک با دوستان

متن ترانه

دلم عاشقته نگاهت میکنم
بمونی عشقمو به تو ثابت میکنم
دلم دیوونته آره هم خونته
به تو میدم جونمو اگه همین بهونته
شیرین شیرین شیرینی به دله من میشینی
دنیارو میریزم پات اگه پیشم بشینی
شیرینو فرهادو امشب منو تو هستیم عشقم
عاشقه هم میمونیم دلارو بستیم عشقم
شیرین شیرین شیرینی به دله من میشینی
دنیارو میریزم پات اگه پیشم بشینی
شیرینو فرهادو امشب منو تو هستیم عشقم
عاشقه هم میمونیم دلارو بستیم عشقم
دلم عاشقته نگاهت میکنم
بمونی عشقمو به تو ثابت میکنم
دلم دیوونته آره هم خونته
به تو میدم جونمو اگه همین بهونته
شیرین شیرین شیرینی به دله من میشینی
دنیارو میریزم پات اگه پیشم بشینی
شیرینو فرهادو امشب منو تو هستیم عشقم
عاشقه هم میمونیم دلارو بستیم عشقم
شیرین شیرین شیرینی به دله من میشینی
دنیارو میریزم پات اگه پیشم بشینی
شیرینو فرهادو امشب منو تو هستیم عشقم
عاشقه هم میمونیم دلارو بستیم عشقم

حامد پهلان شیرین شیرینی