دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

نگارم در زد نگارم در زد خداوندا یاری کن، دلم می لرزد

من این یک دم را، به عمری جویم که خواهم با او ، غم دل گویم

بیا ای ساقی،به من ده جامی که جانم در رقص آرد، شراب باقی

چه ها می بینم ، خیال است آیا چه می نوشم ، این جام وصال است آیا ؟

عیان یا رویا ؟ چه حالست آیا بیا ای ساقی،به من ده جامی

که جانم در رقص آرد، شراب باقی

به دریا گفتم، شبی راز دل به دریا گفتم، شبی راز دل

خروشید از غم سر زد به سنگ ساحل

نگارا یک دم ، از این موج غم ، نبودم غافل

به دریا گفتم، شبی راز دل به دریا گفتم، شبی راز دل

خروشید از غم سر زد به سنگ ساحل

نگارا یک دم ، از این موج غم ، نبودم غافل

چه ها می بینم ؟ ، خیال است آیا ؟

چه ها می بینم ؟ ، خیال است آیا ؟

چه می نوشم،این جام وصال است آیا ؟

عیان یا رویا عیان یا رویا

چه حالست آیا ؟ چه حالست آیا ؟

بیا ای ساقی به من ده جامی

که جانم در رقص آرد، شراب باقی

که جانم در رقص آرد، شراب باقی

حسام الدین سراج رویا