دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

ز تو با تو راز گویم ، به زبان بی زبانی
به تو از تو راه جویم ، به نشان بی نشانی
چه شوی ز دیده پنهان که چو روز می نماید
رخ هم چو آفتابت ز نقاب آسمانی
تو چه معنی لطیفی که مجرد از دلیلی
تو چه آیت شریفی که منزه از بیانی
چه شوی ز دیده پنهان که چو روز می نماید
رخ هم چو آفتابت ز نقاب آسمانی
تو چه معنی لطیفی که مجرد از دلیلی
تو چه آیت شریفی که منزه از بیانی
ز تو دیده چون به دوزم که تویی چراغ دیده
ز تو کی کناره گیرم که تو در میان جانی
که تو در میان جانی
ز تو با تو راز گویم ، به زبان بی زبانی
به تو از تو راه جویم ، به نشان بی نشانی
چه شوی ز دیده پنهان که چو روز می نماید
رخ هم چو آفتابت ز نقاب آسمانی
تو چه معنی لطیفی که مجرد از دلیلی
تو چه آیت شریفی که منزه از بیانی
ز تو دیده چون به دوزم که تویی چراغ دیده
ز تو کی کناره گیرم که تو در میان جانی
که تو در میان جانی

حسام الدین سراج نشان بی نشان