متن ترانه

ساقی به نور باده برافروز جام ما / مطرب بگو که کارِ جهان شد به کامِ ما

ما در پیاله عکسِ رخِ یار دیده ایم / ای بی خبر ز لذّتِ شرب مداوِ ما

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوامِ ما

ای باد اگر به گلشن احباب بگذری / زنهار عرضه ده بر جانان پیامِ ما

حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان / باشد که مرغِ وصل کند قصدِ دام ما

حسام الدین سراج نور بده