متن ترانه

این خط شریف از آن بنانست
وین نقل حدیث از آن دهانست
این بوی عبیر آشنایی
از ساحت یار مهربانست
قاصد مگر آهوی ختن بود
کش نافه مشک در میانست
معلوم شد این حدیث شیرین
کز منطق آن شکر فشانست
این خط به زمین نشاید انداخت
کز جانب ماه آسمانست

حسام الدین سراج یار مهربان