دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

هه لم بگرن له نگه ر له نگه ر
بمبه ن بؤ مالی به نؤكه ر
شینم بؤ بكه ن شه ده به سه ر
ئه ی به ناز، وه ی به ناز، به ناز به ناز
چاو جوان گیان مه مكوژه به ناز...
هه لم گرن به سیو به دوو
بمبه ن بؤ گه ره كی ژووروو
شینم بؤ بكه ن ، مل به مووروو
ئه ی به ناز...
هه لم بگرن به سیو به چوار
ده ی بمبه ن بؤ گه ره كی لای خوار
شینم بؤ بكه ن ناسك و نازدار
ئه ی به ناز...
هه لم گرن به سیو به شه ش
هه ی بابمگرن بیغه ل و بیغه ش
شینم بؤ بكه ن ده سته ی چاوره ش
ئه ی به ناز...
هه لم گرن به بی قسوور
بمبه ن بؤ كه ره كی لای ژوور
ده ی شینم بؤ بكه ن مل به موور
ئه ی به ناز...
هه لم گرن به به ر ژالآن
بمبه ن بؤ ژوورووی لای مالآن
شینم بؤ بكه ن ده ی چاو كالآن
ئه ی به ناز...
هه لم گرن به بی ته گبیر
ده ی ده ی ده سته ی جوان له گه ل پیر
ئه من بازم مردم بی نیچیر
ئه ی به ناز...

حسن زیرک ای بناز