متن ترانه

پیلم بله مه‌زه‌دار بوچی توراوی
پیلم بله چاو خومار بوچی توراوی
حسود چی وتیه له من رنجاوی
رقیب چی وتیه له من توراویی

حسن زیرک خانمی مزه دار