حاج حسین سیب سرخی کرب و بلا برای من جونم آقا برای تو اربابم