حسین علیزاده و افسانه رثایی درآمد راست (سرود گل)

حسین علیزاده و افسانه رثایی درآمد راست (سرود گل)