متن ترانه

اوزونو چوبان قایتار قوزونو ساری گلین

بودَرَنین اوزونو چوبان قایتار

قوزونو ساری گلین نه‌او لا بیرگون

گورَم اُوز یاریمین اوزونو آخ

نِئنیم آمان آمان نِئنیم آمان آمان ساری گلین

گل سرخ کاشتم خار رویید عشق من دریغا ای دریغا

دختر کوهستان دختر زیبا غزال زیبا رفت و یار دگر گرفت

مادرت بمیرد دختر کوهستان دختر زیبا دختر مارال غزال زیبا رفت و یار دگر گرفت

مادرت بمیرد دریغا ای دختر کوهستان دردت به جانم دریغا چه کنم

دامن کشان ساقی می‌خواران از کنار یاران

مست و گیسو افشان می‌گریزد بر جام می

از شرنگ دوری بر غم مهجوری چون شرابی جوشان

می بریزد دارم قلبی لرزان ز رهش دیده شد نگران

ساقی می‌خواران از کنار یاران

مست و گیسو افشان می‌گریزد

حسین علیزاده ساری گلین