دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

ده دقیقه سکوت به احترام دوستان و نیاکانم

غژ و غژ گهواره های کهنه و جرینگ جرینگ زنگوله ها

دوست خوب من وقتی مادری بمیرد قسمتی از فرزندانش را با خود زیر گل خواهد برد

ما باید مادرانمان را دوست بداریم

وقتی اخم می کنند و بی دلیل وسایل خانه را به هم می ریزند

ما باید بدویم دستشان را بگیریم تا مبادا که خدای نکرده تب کرده باشند

ما باید پدرانمان را دوست بداریم برایشان دمپایی مرغوب بخریم

و وقتی دیدیم به نقطه ای خیره مانده اند برایشان یک استکان چای بریزیم

پدران پدران پدرانمان را ما باید دوست بداریم

حسین پناهی بقا ده دقیقه سکوت