اشتراک با دوستان

متن ترانه

و رسالت من این خواهد بودتا دو استکان چای داغ را از میان دویست جنگ خونین به سلامت بگذرانم

تا در شبی بارانی آن ها رابا خدای خویش چشم در چشم هم نوش کنیم

حسین پناهی شبی بارانی