اشتراک با دوستان

متن ترانه

حق با تو بود‬ ‫می بایست می خوابیدم‬


اما چیزی خوابم را آشفته کرده است‬


در دو ظاقچه رو به رویم شش دسته خوشه زرد گندم چیده ام‬


با آن گیس های سیاه و روز پریشانشان‬ کاش تنها نبودم‬


فکر می کنی ستاره ها از خوشه ها خوششان نمی اید ؟‬ کاش تنها نبودی‬


آن وقت که می تواستیم به این موضوع و موضوعات دیگر اینقدر بلند بلند‬


بخندیم تا همسایه هامان از خواب بیدار شوند‬ می دانی ؟‬ انگار چرخ فلک سوارم‬


انگار قایقی مرا می برد‬ ‫انگار روی شیب برف ها با اسکی می روم و‬


مرا ببخش‬ ‫ولی آخر چگونه می شود عشق را نوشت ؟‬


می شنوی ؟‬ ‫انگار صدای شیون می اید‬ ‫گوش کن‬


می دانم که هیچ کس نمی تواند عشق را بنویسد‬ ‫اما به جای آن‬


می توانم قصه های خوبی تعریف کنم‬ ‫گوش کن‬


یکی بود یکی نبود‬ ‫زنی بود که به جای آبیاری گلهای بنفشه‬


به جای خواندن آواز ماه خواهر من است‬ ‫به جای علوفه دادن به مادیان ها آبستن‬


به جای پختن کلوچه شیرین‬ ‫ساده و اخمو‬


در سایه بوته های نیشکر نشسته بود و کتاب می خواند‬


صدای شیون در اوج است‬ ‫می شنوی‬ ‫برای بیان عشق‬ ‫به نظر شما‬


کدام را باید خواند ؟‬ ‫تاریخ یا جغرافی ؟‬ ‫می دانی ؟‬


من دلم برای تاریخ می سوزد‬ ‫برای نسل ببرهایش که منقرض گشته اند‬


برای خمره های عسلش که در رف ها شکسته اند‬ ‫گوش کن‬


به جای عشق و جستجوی جوهر نیلی می شود چیزهای دیگیر نوشت‬


حق با تو بود‬ ‫می بایست می خوابیدم‬ ‫اما مادربزرگ ها گفته اند‬


چشم ها نگهبان دل هایند‬ ‫می دانی ؟‬


از افسانه های قدیم چیزهایی در ذهنم سایه وار در گذر است‬


کودک‬ ‫خرگوش‬ ‫پروانه‬ ‫و من چقدر دلم می خواهد همه داستانهای پروانه ها را بدانم که‬


بی نهایت‬ ‫بار‬ ‫در نامه ها و شعر ها‬ ‫در شعله ها سوختند‬ ‫تا سند سوختن نویسنده شان باشند‬


پروانه ها‬ ‫آخ‬ ‫تصور کن‬ ‫آن ها در اندیشه چیزی مبهم‬


که انعکاس لرزانی از حس ترس و امید را‬


در ذهن کوچک و رنگارنگشان می رقصاند به گلها نزدیک می شوند‬


یادم می اید‬ ‫روزگاری ساده لوحانه‬ ‫صحرا به صحرا‬ ‫و بهار به بهار‬


دانه دانه بنفشه های وحشی را یک دسته می کردم‬


عشق را چگونه می شود نوشت‬ ‫در گذر این لحظات پرشتاب شبانه‬


که به غفلت آن سوال بی جواب گذشت‬


دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است‬


وگرنه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش میدادم که در آن دلی می خواند‬


من تو را‬ ‫او را‬ ‫کسی را دوست می دارم‬

حسین پناهی پروانه حق با تو بود