متن ترانه

سفر خوش امید دله که م / نیه زانم و دس تو من چه ب که م
سفر خوش امید دله که م / نیه زانم له دس تو من چه ب که م
پیماند له یاد بردی
بی خه ور سفر کردی
پیماند له یاد بردی
بی خه ور سفر کردی
تو عمر گرانید و چه آسا له دسم چوید
تو بی و خدا سر و خرامان له دسم چوید
تو عمر گرانید و چه آسا له دسم چوید
تو بی و خدا سر و خرامان له دسم چوید
و قولم نه کردید و چویدن
له ماله رمیاگم پا بریدن
و قولم نه کردید و چویدن
له ماله رمیاگم پا بریدن
ئه وی که نباید بکی بی وفا و من کردی
ئه وی که نباید بکی بی وفا و من کردی
حاشایه اگر رسم و فاداریه ای گول
زخم ستمت تا و ابد کاریه ای گول
حاشایه اگر رسم وفا داریه ای گول
زخم ستمت تا و ابد کاریه ای گول

حشمت‌الله لرنژاد سفر خوش