اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو می تونی ازم رد شی بری و غرق فردا شی
تموم دلخوشیم اینه که گاهی یاد من باشی
یاد من باشی
من این احساس محال و به چشمای تو مدیونم
برو عشقم برو جونم منم یاد تو می مونم
می مونم
تو یکجوری به قلب من به تقدیرم گره خوردی
که روحم را به دنیای غریب و دیگه ای بُردی
که روحم را به دنیای غریب و دیگه ای بُردی
تموم آرزوم اینه همه مرزا رو بردارم
از اینم در به درتر شم
من این تقدیر و دوست دارم
از اینم در به درتر شم
من این تقدیر و دوست دارم
اگه دریای بین ما پر از وحشت ِ مبهم
برای تو و عشق تو به هر طوفانی تن میدم
اگه گرداب هر موجم که سخت به سخره می کوبه
ببین مشتاق این حالم که از تو مُردنم خوبه
تو یکجوری به قلب من به تقدیرم گره خوردی
که روحم را به دنیای غریب و دیگه ای بُردی
که روحم را به دنیای غریب و دیگه ای بُردی
تموم آرزوم اینه همه مرزا رو بردارم
از اینم در به درتر شم من این تقدیر و دوست دارم
از اینم در به درتر شم من این تقدیر و دوست دارم

خشایار اعتمادی تقدیر