متن ترانه

ساقی پرکن، تو پیاپی جام ما
دیگردوران شده، خوش برکام ما
پرکن جامی، تو زآب آتشگون
تا با شادی، گذرد ایام ما
من عاشق روی و موی، جانانه ام
من، سرخوش ازعشق ومست ازپیمانه ام
شب همه شب، خنده به لب، با ساغرمی
این دو سه روز، این دو سه شب، سازم طی
می درقدح ریز، ازما مپرهیز
چون شمع طرب، گر من همه شب، درآتشم
گه با صنمی، گه با ستمی
شاد و خوشم، شاد و خوشم
تا گل خنده زند، درآغوش چمن
رو کن سوی چمن، چون گل خنده به لب

داریوش رفیعی ساقی