متن ترانه

باز امشب چون من اي مه سرگرداني

سرگردان چون عشاق بي ساماني

گه پيدايي گه پنهاني

اي چراغ گيتي اي عروس آسمان

نهان مشو كه بود نشاني از مه من

به چهره ي تو عيان

از پشت ابر طوفانزا تابان شو بر اين دنيا

چون دلدار من تا كي گه پنهاني گه پيدا

شد سياهي شب بلاي جانم بلاي جانم

روشني بيفكن بر آشيانم بر آشيانم

همه شب اي ماه به تو مي نگرم به تو مينگرم

به در آي ونهان مشو از نظرم مشو از نظرم

كه مهم امشب نبود به برم - نبود به برم

داریوش رفیعی عاشق سرگردان