متن ترانه

کس نیست که افتاده ی آن زلف دو تا نیست
در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست
چون چشم تو می برد از گوشه نشینان
همراه تو بودن ، گنه از جانب ما نیست
از بهر خدا زلف مپیرای که ما را
شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست

داریوش رفیعی کَس نیست