متن ترانه

[جیدال]
با دیده نه با دل میدیدم
رویاهامو پازل میچیدم
شاگرد اول یاغی رو یه روز
شاعر و عاشق و کاسب میدیدم
عزممو خوب راسخ میدیدم
اکثر مردممو غافل میدیدم
نوک قله و گُرگا زوزه کشیدن
وقتی قرصِ ماهو داشتم کامل میدیدم
پیش میرم لقِ عقبیا
جیدال پایداره عین صدا شجریان
قول دادم به رپ و ادبیات
برا شهرت تعریف نکنم أ چرندیات
ببین ، راه دوره اصاً پُره سانسوره همش
ولی شعرا میشینن باز روی وَرَق
موم پریشون و بلند باز روی سَرم
میخوان اسممو بگن و اسم در کنن
اینا نامجوی ترپن ، اینا نام جویِ ترپن
اینا نامجوی رپن ، اینا نام جویِ ترپ
[ایمانمون]
اَ شلواره پام ، تا طرزِ نِگام
خیلی فرق داره آ ، میان ساله داشِت
حرفام سم داره داشی
فکرا تووی سرم فرق داره داشی
به فکر آتش بس همه ، مهناز افشاره دایی
دایی گاهی فکر میکنم ، واسه یه سیاره دیگم
همون وقتایی که دوس دارم تنها بشینم
گُم بشم توو افکارم و ، غرق بشم توو اعماق دیدم
ایمان مثِ مخدره ، نه رحمی نداره
تا وقتی قلمه هس ، نیازی نی شمشیری درآره نه
نیازی نی شمشیری درآره نه
نیازی نی شمشیری درآره نه
نیازی نی شمشیری درآره نه
نیازی نی شمشیری درآره نه
اینا نامجوی ترپن ، اینا نام جوی ترپ
اینا نام جوی رپ ، اینا نامجوی ترپ

جی دال دیده و دل (همراه ایمانمون)