متن ترانه

[اینترو]
پایداره
دیگه هر چی بخوام میریزن برام
دارا بیتو زده
[کروس]
میریزه برام میریزه برام ، باز هم
خالی میشه باز هم میریزه برام
هر چی ، أ آسمون میخوام میریزه الآن
دو تا خط میگم میریزه پرات
میریزه برام میریزه برام ، باز هم
خالی میشه بازم میریزه برام
روحانی ام کلیده الآن دستم
هرچی الآن بخوام میریزه برام
[ورس یک]
درا وا میشن موریسان ام عمو
همه جمع میشن فوری دورم عمو
ملت میبینن و هول میکنن
ولی من نی عین خیالم بازم رول میکنم عمو
تکی گل میزنم نمیدم پاس ماس زیاد
زندگیم پُره داستان جیدال
مدرسه جدیده و زور باستانیه
عرفان میگه بازم مثِ قدیم پانچ لاین (شاه بیت) بیا
بهمون پیله کردن پریدیم پروانه شیم
شیفت شب پی بهتر أ ترلانه (ترلان پروانه) جی (جیدال)
فاز منفیتو بده علی حواسش نیست
سرش گرمه باید شد دو رگه مراکشی
میشنوه میره هوا تهران
نقدا هی باز دارن میان برا شعرام
منم خطّا کارمو این خطا سفیدن
همش غیب میشن انگار ردِ هواپیمان
[کروس]
میریزه برام میریزه برام ، باز هم
خالی میشه باز هم میریزه برام
هر چی ، أ آسمون میخوام میریزه الآن
دو تا خط میگم میریزه پرات
میریزه برام میریزه برام ، باز هم
خالی میشه بازم میریزه برام
روحانی ام کلیده الآن دستم
هرچی الآن بخوام میریزه برام
[ورس دو]
ووم ووم جلو زد ، سبزو زدم عمراَ وایسم جلو زرد
میخوای خودتو برسونی بازم جلوتر
خواستی خودی بشی موندی بازم جلو در
زرو زر ، بابا بیخیال نرینی بی ریا ترینیم
لابد کیمیا گریم که کردیم مس و زر
لابد بی لیاقتی نمیدیم به تو سهم
لابد بی سیاستی نمیدیم به تو رأی
ببینیمیت داریم ارادت ، دآش
میزنیم نمیایم عیادت ، ما
تعطیلیم ما مثه ولادت ، تا
کل ایران کردن بهم عادت آآ
هی بگه آره میگم نه
لج بازم اگه بگه چهاره میگم پنج
ساد بزنم من بدون میرم تهش
زیر پاهام لِه میشن بگو میرن حج
[کروس]
میریزه برام میریزه برام ، باز هم
خالی میشه باز هم میریزه برام
هر چی ، أ آسمون میخوام میریزه الآن
دو تا خط میگم میریزه پرات
میریزه برام میریزه برام ، باز هم
خالی میشه بازم میریزه برام
روحانی ام کلیده الآن دستم
هرچی الآن بخوام میریزه برام
[ورس سه]
دیوونه ام هرکاری فکرت نی میکنم
بطری رو وَردار یه سک بریز میخورم
میگی زندگیت رویاییه ولی
من دارم رویامو زندگی میکنم
رنگت پریده هوشنگ
منظره خوبه بزن سری به کوچم
هنو جام بالاست مثِ ضریب هوشم
مسیح نسل میکشم صلیبو دوشم
ما توو صحنه ایم بقیه کوشن
مشت یا گله یا پره مشتا بقیه پوچن
غلیظه غلیظه دودِ حریقه کو شب ؟
بیتو دارا زده هه منم با سلیقه روشم
مغز مریضم کردم یه پدیده توو نسل
بدخواها زیاد جیدال امیرکبیره توو رپ
چندتایی میان نیستم خلیفه توو حرم
أ زیر زمین رفتم با سفینه توو عـــرش
هرچی میگم بهت سریع بگو چشم
صدام توو گوشِته ، بهش یعنی بگو چک
پدر خوانده ی بازی ماییم همیشه تو سطر
بلند ، صدامون پخش میشه توو صدر
[کروس]
میریزه برام میریزه برام ، باز هم
خالی میشه باز هم میریزه برام
هر چی ، أ آسمون میخوام میریزه الآن
دو تا خط میگم میریزه پرات
میریزه برام میریزه برام ، باز هم
خالی میشه بازم میریزه برام
روحانی ام کلیده الآن دستم
هرچی الآن بخوام میریزه برام

جی دال میریزه برام (همراه عرفان)