متن ترانه

Every little moment
Oh, she dreams of you
Half a million miles of love come true
How can you mend all the heartaches you’ve made?
What is easy for two, is so hard for one
What is gonna happen when the summer is gone?
How can you mend all the heartaches you’ve made?
Baby, How can you mend all the heartaches you’ve made?
Someone is breaking angie’s heart
What about the thing called loved?
He’s breaking angie’s heart
Her heart, her heart
Someone is breaking angie’s heart
One night is not enough
Everybody got to believe is someone
Ooh angie
Angie, there will never be another you
If it doesn’t fit that your dreams come true
How can he mend all the heartaches he’s made?
Tears of love, you wasted for this love affair
And his love will really hurt you, oh to care
How can he mend all the heartaches he’s made?
Baby, How can he mend all the heartaches he’s made?
Someone is breaking angie’s heart
What about the thing called loved?
He’s breaking angie’s heart
Her heart, her heart
Someone is breaking angie’s heart
One night is not enough
Everybody got to believe is someone
Someone is breaking angie’s heart
One night is not enough
Everybody got to believe is someone
Ooh angie
Ooh angie
Ooh angie

در هر فرصت اندکی
آه، او خیال تو رو در سر می­پروراند
فرسنگ­ها دورتر عشق به حقیقت می­پیوندد
چطور تو می­تونی تمام اندوهی رو که به وجود آوردی، درمان کنی؟
چیزی که برای دو نفر آسونه، برای یه نفر خیلی سخته
وقتی که تابستون بره، چه حادثه ­ای رخ خواهد داد؟
چطور تو می­تونی تمام اندوهی رو که به وجود آوردی، درمان کنی؟
عزیزم، چطور تو می­تونی تمام اندوهی رو که به وجود آوردی، درمان کنی؟
یه نفر قلب آنجی رو می­شکنه
چیزی که عشق صداش می­کنیم چی می­شه؟
اون قلب آنجی رو می­شکنه
قلبش رو، قلبش رو
یه نفر قلب آنجی رو می­شکنه
یه شب کافی نیست
هرکسی باید به کسی معتقد باشد
آه آنجی
آنجی، کسی مانند تو نخواهد بود
اگر اون برای اینکه رویاهات رو به حقیقت برسونه، مناسب نیست
چطور اون می­تونه تمام غم و اندوهی رو که به وجود آورده، درمان کنه؟
اشک­های عشقی رو که تو در راه این عشق به هدر دادی
و عشق او که حقیقتاً تو رو می­ آزارد، آه مراقب باش
چطور اون می­تونه تمام غم و اندوهی رو که به وجود آورده، درمان کنه؟
عزیزم، چطور اون می­تونه تمام غم و اندوهی رو که به وجود آورده، درمان کنه؟
یه نفر قلب آنجی رو می­شکنه
چیزی که عشق صداش می­کنیم چی می­شه؟
اون قلب آنجی رو می­شکنه
قلبش رو، قلبش رو
یه نفر قلب آنجی رو می­شکنه
یه شب کافی نیست
هرکسی باید به کسی معتقد باشد
یه نفر قلب آنجی رو می­شکنه
یه شب کافی نیست
هرکسی باید به کسی معتقد باشد
آه آنجی
آه آنجی
آه آنجی

مدرن تاکینگ Angie’s Heart