متن ترانه

Lady, I know it was hard
But it's much harder to ignore
There's a chance and I'll promise
I won't hurt you anymore
Hollywood nights we're romancin
You can trust me anytime
Somewhere, oh babe, there's someone
Oh you're dancing in my mind
Ohoho, little queenie
I'm your fool
Come on, teach me the rules
I will send an S.O.S for love
Ohoho, little queenie
I'm your fool
You need love, like I do
I will send an S.O.S for love
Atlantis is calling, S.O.S for love
Atlantis is calling, from the stars above
Atlantis is calling, S.O.S for love
Atlantis is calling, it's too hot to stop
If loving you is wrong, babe
Oh, I don't wanna be right
I've got you under my skin, babe
And baby, hold me tight
I'm ready for our romance
I wait a million years for you
I love you more than I'm saying
Baby, that's for me the truth

بانوي من مي دانم كه سخت بود
اما ناديده گرفتنش سخت تر است
فرصتي ديگر وجود دارد و من قول مي دهم
كه ديگر بيش از اين تو را از خود نرنجانم
و در شبهاي درخشان (از ستاره ها) با هم افسانه هاي عاشقانه مي سازيم
در هر زماني مي تواني به من اعتماد كني
آه عزيزم در جايي كسي هست
آه، تو در خيالم مي رقصي
آه، زيباي كوچك من
من ديوانه ي تو هستم
تو هم مثل من نيازمند عشقي
من براي نجات عشق پيام كمك مخابره خواهم كرد
آه، زيباي كوچك من
من ديوانه ي تو هستم
تو هم مثل من نيازمند عشقي
من براي نجات عشق پيام كمك مخابره خواهم كرد
آتلانتيس، براي نجات عشق پيام كمك را فرياد مي زند
آتلانتيس فرياد مي زند، از وراي تمام ستاره ها
آتلانتيس، براي نجات عشق پيام كمك را فرياد مي زند
آتلانتيس فرياد مي زند، (اين عشق) داغ تر از آنست كه متوقف شود.
اگر دوست داشتنت گناه است
نمي خواهم درستكار باشم
نازنينم، من تو را در اعماق وجودم كشف كرده ام.
و نازنينم در كنارم باش،
من براي شروع داستان عاشقانه مان آماده ام
ميليون ها سال است كه انتظار تو را مي كشم
من بيش از آنچه كه به زبان مي آورم دوستت دارم
عزيزم، براي من حقيقت زندگي، اين است.

مدرن تاکینگ Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)