متن ترانه

I hear your heartbeat, heartbeat, heartbeat
Playing with my mind
Oh, I need you wrapped around me
Just like I be on a veil
But now I'm only lonely, lonely
Holding on to you
Oh, I need you back here with me yeah
I think you want it too
Now I feed you with a new emotion
Heal you when you cry
I'll be your loving doctor of the night
Do you wanna take me tonight
Do you wanna make me at night
Do you wanna, if you wanna, take what you need
Do you wanna make it all right
Do you wanna heaven is tonight
Oh baby, do you wanna, if you wanna, take what you need
I hear your heartbeat, heartbeat, heartbeat
Begging for more
Oh, I need to hear that question
Like a dancer needs the floor
And now you're only, only, only
Holding on to me
Oh, now tell me that you're coming back
One word is all I need
Now I feed you with a new emotion
Heal you when you cry
I'll be your loving doctor of the night

تپش قلبت را میشنوم تپش تپش
که با ذهن من بازی مکیند
آه احتیاج دارم مرا احاطه کنی
همچون پوششی
اما حالا فقط تنهایم تنها
و در انتظار تو
آن نیاز دارم با من اینجا برگردی
آری
و فکر میکنم که تو هم همین را میخواهی
حالا از احساسی تازه سرشارت میکنم
و وقتی میگرییی تسکینت میدهم
و طبیب مهربان شبهایت خواهم بود
آیا می خواهی امشب مرا در یابی؟
آیای مخواهی امشبم را بسازی؟
آیا میخواهی؟
اگر میخواهی آنچه را که باید بردار
آیا میخواهی به خوبی آن را بسازی؟
آیا امشب بهشت را میخواهی؟
آه عزیزم آیا میخواهی؟ آگر میخواهی آنچه راباید بردار
تپش قلبت را میشونم تپش تپش
که تمنای بیشتری دارد
میخواهم که نیازت را حس کنم
مانند پایکوبی که به زمین نیاز دارد
و حالا تو تنهایی تنهای تنها تنها
تنها کسی باش که به من تکیه میکند
آه و حالا به من بگو که برمیگردی
این واژه تمام نیاز من است

مدرن تاکینگ Do You Wanna