متن ترانه

Walk away don’t say good-bye
Turn around don’t let it die
Love will find the way to you
Feelings and emotions

Are just like stormy ocean
Can you stay the way you are
Heaven knows you come so far
Love will find the way to you

So promise me forever
There’ll never be a never
Baby don’t don’t give up
If your heart is broken

Make a brand-new start
Baby don’t don’t give up
Count to ten
Start again

Don’t give up hold on tight
On the way see the light
Don’t give up hold on tight
Let your love make it right

Don’t give up hold on tight
Don’t leave love out of sight
Then you’ll never be alone
Need a friend so count on me

All the things in life for free
Love will find the way to you
Baby keep on tryin’
Love will keep on flyin’

Thou you think you lost your way
Tomorrow is another day
Love will find the way to you
Shadows will be fallin’
Dreams keep on callin’

برو و خداحافظی هم نکن
برگرد نذار بمیره
عشق خودش راهش رو به سمتت پیدا میکنه
احساسات و حسها

درست مثل اقیانوسی طوفانی هستن
میشه همیجور که هستی بمونی
بهشت میدونه که خیلی پیشروی کردی
عشق خودش راهش رو به سمتت پیدا میکنه

پس برای همیشه به من قول بده که
هرگز، هرگزی در کار نباشه
عزیزم مایوس نشو
اگه قلبت شکسته

باز شروع کن
عزیزم مایوس نشو
تا 10 بشمار
باز شروع کن

مایوس نشو، محکم بچسب
در راه نور رو ببین
مایوس نشو، محکم بچسب
بذار عشقت همه چیز رو درست کنه 1

مایوس نشو، محکم بچسب
چشم از عشق بر ندار
بعدش هرگز تنها نخواهی بود
اگه به دوستی نیاز داشتی رو من حساب کن

همه چیزم در زندگی برای تو مجانیه
عشق خودش راهش رو به سمتت پیدا میکنه
عزیزم به سعیت ادامه بده
عشق به پرواز ادامه میده

گرچه تو فکر میکنی که راهتو گم کردی
فردا هم یه روزه
عشق خودش راهش رو به سمتت پیدا میکنه
سایه ها سقوط میکنن
آرزوها به صدا کردنت ادامه میدن

مدرن تاکینگ Don’t Give Up