متن ترانه

Good guys only win in the movies
Evil women telling stories
There will never be another you - it's true
Down and out in Pris city
All the things are tough and pretty
Stay with me until the night is gone - gone
Just we two - Mona Lisa breaks my heart
Just we two - you are a lovely work of art
Baby, just we two - you want me and I want you
Baby, just we two - I don't wanna lose for you
Everybody loves their lover
Everybody's undercover
Half a million miles I'll be from home - from home
Heaven must be missing an angel
You're the hottest child of the city
I can`t ask for anymore than you - it's true
Just we two - Mona Lisa breaks my heart
Just we two - you are a lovely work of art
Baby, just we two - you want me and I want you
Baby, just we two - I don't wanna lose for you
Baby, just we two - I'm a firstclass fool
Baby, just we two - all my dreams come true
Just we two - Mona Lisa breaks my heart
Just we two - you are a lovely work of art
Baby, just we two - you want me and I want you
Baby, just we two - I don't wanna lose for you
Baby, just we two - you want me and I want you

انسان های خوب فقط در فیلم ها پیروزند
زنان شیطان داستانهایی می گویند
هیچ کسی همانند تو نخواهد بود - این واقعیت است
داخل و خارج شهر پاریس
همه چیز زیبا و خشن است
با من بمان تا وقتی شب سپری شود - برود
فقط ما دوتا - مونولیزا قلب من را شکست
فقط ما دوتا - تو اثر دوست داشتنی هنر هستی
عزیزم ، فقط ما دوتا - تو مرا می خواهی و من تو را
عزیزم ، فقط ما دوتا - نمی خواهم بخاطر تو ببازم
همه ، عاشقشان را دوست دارند
همه مخفی و نهان هستند
پانصد هزار مایل از خانه دور خواهم بود ، از خانه
آسمان (بهشت) باید یک فرشته را از دست بدهد
تو جذاب ترین بچه ی شهر هستی
من نمی توانم بیشتر از تو چیزی بپرسم
فقط ما دوتا - مونولیزا قلبم را شکست
فقط ما دوتا - تو اثر دوست داشتنی هنر هستی
عزیزم ، فقط ما دوتا - تو مرا می خواهی و من تو را
عزیزم ، فقط ما دوتا - نمی خواهم بخاطر تو ببازم
عزیزم ، فقط ما دوتا - من احمق تمام عیار هستم
عزیزم ، فقط ما دوتا - نمی خواهم بخاطر تو ببازم
عزیزم ، فقط ما دوتا - تو من را می خواهی و من تو را

مدرن تاکینگ Just We Two (Mona Lisa)